Труд и работна заплата и личен състав

Стремежът на екипа на счетоводна кантора „Акаунт“ е да Ви даде сигурни и точни насоки, да изготви и/или да Ви подпомогне при изготвянето на документи свързани със законосъобразното и справедливо прилагане на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове към тях, във връзка с:

 • възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;
 • работно време, почивки и отпуски;
 • трудова дисциплина.

Предлаганите услуги от счетоводна кантора „Акаунт“ в областта на труд, работна заплата и личен състав включват:

 1. Личен състав – изготвяне на:
 • трудови договори, допълнителни споразумения към тях, заповеди за прекратяване;
 • документи свързани с отпуски: график за отпуски,  молби и заповеди за отпуск;
 • изготвяне и/или подпомагане при изготвяне на  Длъжностни характеристики в съответствие с нуждите на ръководството и със спецификата на бизнеса;
 • правилник за вътрешния трудов ред;
 • вътрешни правила за формиране на работната заплата;
 • оформяне на Трудова книжка и удостоверения за трудов, осигурителен стаж и доходи;
 • подаване на уведомления по чл. 62 ал. 5 от КТ;
 • граждански договори.
 1. Труд и работна заплата:
 • изготвяне на ведомости за заплати и рекапитулации за осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица;
 • изготвяне на платежни документи за разчети с НАП;
 • изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6;
 • обработка и представяне на документи пред НОИ във връзка с временна нетрудоспособност на служители и работници.
 1. Подпомагане при работа с трудова медицина и спазване на изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Консултации във връзка с прилагане на Кодекса на труда.