Финансово – счетоводни услуги и консултации

Счетоводител

В зависимост от структурата и нуждите на бизнеса на клиента счетоводна кантора “Акаунт“ предлага различни варианти за счетоводно обслужване и оптимизиране на дейността.

Счетоводните услуги, които предлага счетоводна кантора „Акаунт“ включват:

 1. Изготвяне на счетоводна политика – добрата счетоводна политика и правилното ѝ прилагане са гаранция за достоверно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на предприятията във финансовите отчети. В съответствие с изискванията на „СС 1 – Представяне на финансови отчети“ всяко предприятие трябва да изготви счетоводна политика според спецификата на своя бизнес. Екипът на Акаунт може да изготви желаната счетоводна политика и/или да Ви консултира при изготвянето ѝ.
 2. Текущо счетоводно отчитане –счетоводните услуги по текущо счетоводно отчитане са свързани с осчетоводяване на стопанската дейност на предприятията в съответствие с всички нормативни актове, регламентиращи счетоводната отчетност.
 3. Счетоводно приключване – финансовите отчети представят резултатите и финансовото състояние на предприятието към определен момент, картина са на икономическата същност на събитията и база за вземане на решения. Предлаганите от Акаунт счетоводни услуги по приключване включват изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Международните стандарти за финансово отчитане.
 4. Консултантски услуги във връзка с текущо счетоводно отчитане и счетоводно приключване:
  • консултиране по първо прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане;
  • консултиране по счетоводните аспекти на амортизационната политика съгласно Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Международните стандарти за финансово отчитане;
  • консултиране при изготвяне на финансови отчети и други финансово – счетоводни справки;
  • консултиране по организиране и осъществяване на счетоводна отчетност.