Правни услуги

Екипът на счетоводна кантора „Акаунт“ предлага правни услуги по:

  1. Изготвяне и подаване на документи в Търговски регистър към Агенцията по вписвания за: регистрация на фирми, промяна и/или заличаване на обстоятелства; публикуване на Годишни финансови отчети.
  2. Данъчна защита при различни видове данъчни производства: изготвяне на възражения по ревизионни доклади, жалби по ревизионни актове и представяне в хода на обжалване в административни производства.
  3. Изготвяне на документи за търговски сделки: договори за прехвърляне на активи, за предоставяне на услуги, за заеми, за цесии и др.
  4. Правни консултации.