Законово регулиране и хармонизация на счетоводството в България.

Posted by:

Законово регулиране и хармонизация  на счетоводството в България.

 

Счетоводството и независимия финансов одит се промениха драстично през последните години. Главна причина за промяната на ситуацията относно българските потребители и счетоводните къщи, които ги обслужват е засилващото се влияние на международните счетоводни стандарти за финансово отчитане (МСС и МСФО). Поради тази причина България активно участва в процеса на международната счетоводна хармонизация, стремейки се финансовите отчети на българските предприятия да станат достъпни и разбираеми за чуждестранните инвеститори.

Счетоводство варна счетоводни кантора Akaunt Варнасчетоводни кантора Варна

Възприемането буквално на чуждите одиторски и счетоводни стандарти създава редица рискове, неблагоприятни последици и пречки за българските фирми. Освен, че стандартите  могат да бъдат възприети единствено като съвкупност от нормативни правила и поредните задължения, които следва да се спазват, тяхното въвеждане често се свързва с извършването на редица разходи свързани с различията им спрямо българското счетоводно законодателство. Счетоводството от гледна точка на българското законодателство е регламентирано главно в закона за счетоводството и националните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Най – съществените  различия, които международните стандарти внасят в българското счетоводство  се отнасят за комплектът от финансови отчети, които предприятията са длъжни да публикуват в краят на всяка година. Според националните счетоводни стандарти комплектът от финансови отчети представлява:  счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и допълнителни приложения към тях, докато според международните счетоводни стандарти за финансово отчитане или по точно стандарт първи (МСС 1),  пълният комплект от финансови отчети се състои от: годишен финансов отчет, отчет за печалбите и загубите, отчет за движението на собствения капитал, отчет за паричните потоци, отчет за дейността и допълнителни приложения.

Въпреки изброените негативи относно новите стандарти, те притежават потенциала да подобрят имиджа на българския бизнес пред западноевропейските потребители на счетоводна информация като за целта изборът на счетоводна къща, която да  извърши качествена хармонизация на счетоводството е  изключително важен.

0

About the Author: