Данъчни услуги и консултации

 Данъчните задължения са неразделна част от развитието на всеки бизнес.  Правилното данъчно планиране и оптимизиране на данъчното облагане в рамките на „Закона“, са желана цел за всеки от нас.

Данъчните услуги, които предлага  счетоводна кантора “Акаунт“  включват:

 1. Регистрация/дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 2. Текущо данъчно обслужване – данъчни услуги по:
 • изготвяне и подаване на Справка декларация по ДДС, дневници за покупки и продажби, VIES – декларация;
 • изготвяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.
 1. Годишно данъчно приключване – данъчни услуги по:
 • изготвяне и подаване на Годишни декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане;
 • изготвяне и подаване на Годишни декларации по Закона за данък върху доходите на физически лица;
 • изготвяне и подаване на Годишен отчет за дейността;
 • изготвяне и подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ.
 1. Данъчни консултации във връзка с:
 • данъчни аспекти на годишното счетоводно приключване;
 • данъчни аспекти на амортизационната политика;
 • вътрешнофирмената организация и привеждане на данъчната отчетност в съответствие с нормативните изисквания;
 • данъчно планиране и оптимиране;
 • данъчно третиране на различни сделки и събития от ежедневието на всеки бизнес: придобиване на активи, отчуждаване на активи, преобразувания и др.
 1. Представяне в хода на данъчни производства